nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Giftdeponi på Raudsand – stadig nye risikomomenter fremkommer. Hva mer trenger våre politikere og ansvarlige myndigheter å vite før de setter en endelig stopper for planene?

Giftdeponi på Raudsand – stadig nye risikomomenter fremkommer. Hva mer trenger våre politikere og ansvarlige myndigheter å vite før de setter en endelig stopper for planene?

Stig O. Jacobsen er nestleder i styret i organisasjonen "Jeg velger meg et giftfritt Nesset" (Foto: rbnett)

Innlegg i avisa Næringsliv: I den siste tiden har det stadig kommet ny informasjon som aktualiserer og underbygger vår mot-stand mot Bergmesteren Raudsand AS deres planlagte etableringer av avfallsdeponi. Våre politikere og besluttende myndigheter må innse at risikoen for miljøet og for fremtidsrettede næringer er for stor til at vi kan tillate dette eksperimentet. 

Så sent som i forrige uke ble det fremlagt en rapport utarbeidet av Chiara Isola, Ola Øverlie med flere. Rapporten belyser tilstanden i de gamle gruvene på Raudsand og peker på en rekke risikomomenter som foreligger, bl.a. knyttet til manglende kunnskap om hva som er blitt lagret i gruvesjaktene, kontinuerlig gassproduksjon med tilhørende fare for eksplosjon. Rapporten karakteriserer planene for ytterligere avfallsdeponering på Raudsand som HØYRISIKO.

Tidligere i sommer kunne vi lese at Miljødirektoratet nå har gitt Bergmesteren ny og endelig frist for gamle pålegg om opprydding i det såkalte deponi 1; dette er 5 år etter den opprinnelige fristen. Direktoratet slår fast at stoffer som er lagret i dette deponiet, er klassifisert som farlig avfall og at det har avrenning til fjorden.

I dette området er det altså at man ønsker altså å tilføre ytterligere 2 mill. tonn avfall, i første omgang (deponi 2). De videre planer for et nasjonalt behandlingsanlegg og deponi innebærer lagring av uorganisk farlig avfall i enorme kvanta, i fjellhaller på Raudsand. Risikoen knyttet til så vel transport og lossing, som selve lagringen er åpenbar. Om man gir tillatelse til denne type etablering, har det et tusenårsperspektiv. Det vil påvirke livs- og virkebetingelser i en hel region, i generasjoner fremover.

Hvorfor setter ikke våre kontrollmyndigheter krav om opprydding og kartlegging av hva som faktisk er lagret i anlegget på Raudsand? Det mangler ikke på tilgang til informasjon, og stadig nye opplysninger tilkommer om hvor farlig dette kan være. Ved høringsfristens utløp i juni, hadde Miljødirektoratet mottatt om lag 50 uttalelser MOT etablering av avfallsdeponi på Raudsand – kun én uttalelse var FOR (Nesset kommune). Innsigelsene kom fra alle omkringliggende kommuner, fylkeskommunen, ulike politiske partier, represen-tanter for næringslivet i området, flere bransjeorganisasjoner (NHO, reiseliv, fiskeri/oppdrett/sjømat) og flere direktorat, for å nevne noen.

Hva mer trengs for å sette en stopper for dette hasardiøse tiltaket? Hvordan kan man, på grunn av det som kan ses på som beslutningsvegring, forsvare å utsette folk for den frykten som naturlig oppstår i en slik sak, over så lang tid? Hvordan forsvarer man å utsette fremtidsrettet, grønn næringsvirksomhet som har blomstret opp i området de siste årene, for usikkerhet rundt fremtidige rammebetingelser?

Vi i organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» mener at man vet nok allerede både ut fra et historisk, omdømmemessig og faglig ståsted. Vi arbeider aktivt for å stoppe planene med etablering av avfallsdeponi på Raudsand. Tiltakshaver, Bergmesteren Raudsand, med dets leder Harald Storvik i spissen, angriper oss ved å si at vi misforstår og bedriver skremselspropaganda. Nå er det slik at stadig flere, tunge og meningsberettigede aktører stiller seg sterkt kritiske til Bergmesterens planlagte prosjekter på Raudsand. Det ville vel være mildest talt oppsiktsvekkende å hevde at samtlige av disse har misforstått?

Risikomomentene som er omtalt fra så vel Miljødirektoratet som i rapporten fra Øverlie/Isola, understreker at vi snakker om reelle farer og ikke skremselspropaganda. De farene som er omtalt, er skremmende, og bør danne grunnlag for drastiske beslutninger!

I en så risikofylt sak må «føre-var» prinsippet komme til anvendelse. Vi forstår at det kan ligge store penger i dette for utbygger, men faktum er at om noe skulle gå galt, er det helt andre som må betale prisen. Områdene rundt anlegget på Raudsand, på land og i fjorden, har måttet bære en tung forurensningshistorie i over 50 år. Det må ta slutt nå!

Vi registrerer med glede at flere og flere av våre folkevalgte og fylkespartier nå flagger klare standpunkter i denne saken, uten å vente på konsekvensutredninger som vi ser noen skjule seg bak. Vi vet hva de vil arbeide for både i Stortinget og i en eventuell regjeringsposisjon. Men, for at det ikke skal være tvil om vår organisasjons budskap:

Vi krever at våre politikere og ansvarlige myndigheter tar de riktige beslutningene nå!

Vi oppfordrer ellers alle samfunnsengasjerte mennesker om å sette seg inn i denne viktige saken, og ta del i motstandsarbeidet. Meld dere inn som støttemedlem i vår organisasjon - det er gratis.

31. august 2017

«Jeg velger meg et giftfritt Nesset»
Kristin Sørheim, styreleder
Stig O. Jacobsen, nestleder

 

Share