nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Giftsirkuset

Giftsirkuset

  • 15.03.2019 14:07:00
Artikkel i Finansavisen: Bjørn Rune Gjelsten står mot Harald Storvik i kampen om å få drive et nasjonalt deponi for uorganisk, giftig avfall. Det ligger enorme fremtidige inntekter i potten, rivaliseringen er giftig og regjeringen er under press.
Les mer

"Bit-for-bit" taktikken – Vi kjøper den ikke!

  • 18.01.2019 17:14:00
LESERINNLEGG: Stadig nye søknader om behandling og deponering av avfall på Raudsand. Det vil visst ingen ende ta hvilke enorme mengder med avfall som skal behandles og deponeres på Raudsand. Og vertskommunen mener åpenbart at dette er i sin skjønneste orden.
Les mer
NOAH venter på deponi-vedtaket

NOAH venter på deponi-vedtaket

  • 02.01.2019 13:57:00
– NOAH vil ikke gå i gang med et deponi-prosjekt som ikke er trygt for mennesker og miljø. Vi står fast ved at Dalen gruve er godt egnet som framtidig deponi for behandlet av uorganisk farlig avfall.
Les mer
Nei til «Deponi for farlig avfall» på Raudsand

Nei til «Deponi for farlig avfall» på Raudsand

  • 04.12.2018 09:52:00
LESERINNLEGG: Risiko- og sårbarhetsanalysene er i for liten grad preget av at saken gjelder et nasjonalt anlegg med potensielt stor påvirkning på en rekke interesser av lokal, regional og nasjonal betydning. Anlegget skal evt. erstatte Langøya-anlegget som fylles opp 2022 og vil være basert på betydelig import av farlig avfall fra utlandet. Saksutredningen er i hovedsak beskrivelse av lokale tiltak og antatte kortsiktige effekter av disse.
Les mer
Reiselivet sier nei til gift-deponi på Raudsand

Reiselivet sier nei til gift-deponi på Raudsand

  • 05.11.2018 10:02:00
LESERINNLEGG: Etablering av et giftdeponi på Raudsand i tilknytning til Tingvollfjorden er en betydelig trussel og omdømmeutfordring for de som driver naturbaserte næringer. Omdømmet til regionen som reisemål vil utvilsomt påvirkes negativt ved etablering av et giftdeponi.
Les mer
Miljødirektoratet: Det er urealistisk å få Raudsand-anlegget på plass til 2022

Miljødirektoratet: Det er urealistisk å få Raudsand-anlegget på plass til 2022

  • 01.11.2018 10:34:00
Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet gjort en vurdering av de to gjenstående alternativer for lokalisering av et anlegg for uorganisk farlig avfall. Deponiet for uorganisk, farlig avfall på Langøya er fullt i 2022 og Miljødirektoratet har på oppdrag fra KLD foretatt en faglig vurdering og sammenligning av konsekvensvurderingene til de to alternative lokalitetene, Brevik og Raudsand. Vurderingen er begrenset til forhold av miljømessig betydning. I vurdering heter det...
Les mer
Enorme mengder farlig avfall vil bli transportert langs veg

Enorme mengder farlig avfall vil bli transportert langs veg

  • 17.10.2018 08:21:00
LESERINNLEGG: I konsekvensutredning om Infrastruktur og samfunn for et mulig avfallsdeponi på Raudsand anslås det «at om lag 2 prosent av transporten vil måtte gå langs veg». Det er estimert ankomst av totalt inntil fire tungbiler pr uke til industriområdet, deponi 2 og anlegget for farlig avfall. Dette framstår som urealistisk og i beste fall veldig usikkert.
Les mer
Stopp lagring av farlig avfall på Raudsand

Stopp lagring av farlig avfall på Raudsand

  • 11.10.2018 09:53:00
På grunn av topografien så Raudsand dårlig egnet til lagring av avfall i berghaller. De bratte dalsidene skaper et høyt grunnvannstrykk (hydrostatisk trykk), og dette vil presse grunnvannet ut i fjorden. NGU har vurdert fjellkvaliteten ut fra vanlige ingeniørgeologiske vurderinger for fjellanlegg som tuneller, gruver eller lignende, men kravene til permanent deponi for farlig avfall må være betydelig strengere.
Les mer
Raudsand: Storsekker med farlig innhold ligger åpent i dagen

Raudsand: Storsekker med farlig innhold ligger åpent i dagen

  • 29.08.2018 09:05:00
Se dronefilmen som nettopp er tatt opp, og som viser de enorme mengder med storsekker med farlig innhold som har ligget åpent i Bergmesteren-området siden 2004. Innholdet er saltslagg fra aluminiumsindustrien som i sin tid ble fraktet til Raudsand for prosessering. Dette betalte leverandørene i Europa betydelige beløp for.
Les mer