nesset-einarengdal

-

Organisasjonen «JEG VELGER MEG ET GIFTFRITT NESSET» ble etablert 11. april 2017, og har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Rausand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.

 

Styret

Ved etableringen ble følgende styre valgt:

Kristin Sørheim, styreleder

Stig O. Jacobsen, nestleder og daglig leder

Viggo Jordahl

Olbjørn Kvernberg

Erik M. Langset

Jonny Meland

Milly Bente Nørsett

Varamedlemmer: Stein Brubæk, Anton Monge, Gunnar Waagen.

Samling i Angvik: Fra venstre Viggo Jordahl, Stig O. Jacobsen, Milly Bente Nørsett, Kristin Sørheim, Olbjørn Kvernberg, Erik Langseth. Foto: Vidar Ryther Myklebust

 

Bakgrunn for etableringen

I Norge finnes i dag ett deponi/lager for farlig avfall. Dette ligger på Langøya i Holmestrand kommune, og har vært drevet i 40 år. Det beregnes at deponiet er fullt og blir lukket i 2022.

I utgangspunktet er det næringslivet selv som skal finne fram til ny lokalisering og etablere og drive dette. Etableringen må selvsagt skje med tillatelse fra offentlige myndigheter innenfor flere områder. Da det har vært vanskelig å få etablert et nytt deponi for uorganisk farlig avfall på grunn av sterk lokal motstand blant kommuner og befolkning, har Staten ved Miljøverndepartementet engasjert seg i prosessen.

12 lokaliseringer er lansert, og på de foreslåtte stedene har den lokale motstanden vært så sterk at det synes som man står tilbake med to alternativ; Rausand i Nesset kommune i Møre og Romsdal og Brevik i Porsgrunn kommune i Telemark. I Nesset-alternativet har Nesset kommune fattet positiv beslutning for Rausand, mens det i Brevik er stor lokal motstand mot deponiet.

Bak den planlagte etableringen i Nesset står selskapet Bergmesteren Raudsand AS. Selskapet eies av Harald Storvik mfl gjennom et holdingselskap med 50%, og de resterende 50% eies av to selskaper innenfor Veidekke-konsernet. Veidekke har en historie på Rausand som aktør, og eier både kai og landområde. Det foreligger ikke opplysninger for øvrig om Bergmesteren Raudsand AS økonomiske og finansielle stilling for å være i stand til å løfte fram prosjektet økonomisk, og sikre en forsvarlig og langsiktig forvaltning av deponiet. Her snakkes det om oppbevaring av farlig og giftig avfall i all uendelighet. Det er også grunn til å stille spørsmål ved kompetansen som selskapet innehar for å påta seg en så viktig oppgave i vårt samfunn.


Omdømme-risiko


 

Vårt område fremstår som ett av de vakreste naturområdene i landet. Nesset har i særdeleshet bygd en image rundt ren natur, fjell, fjord, kultur og ikke minst Mardøla. I vår region ser vi sterk fremvekst av bedriftsetableringer som posisjonerer seg mot det grønne skiftet.
Det oppleves både oppsiktsvekkende og svært meningsløst å skulle etablere et deponi som vil inneholde giftige lagringselementer midt i dette området. Etableringen av arbeidsplasser knyttet til anlegget vil raskt kunne byttes mot frafall av arbeidsplasser innenfor de nye og fremtidsrettede bedriftene i området. Vi opplever sterke protester fra dette hold.

Vi viser særlig til fremveksten av bedriftsklyngen innenfor øko/miljø på Tingvoll, og at verdens beste ost lages i suksessbedriften Tingvollost.

Det vil være et fundamentalt motsetningsforhold mellom de satsningene som nå skjer innenfor vår fantastiske natur, og etableringen av et deponi med giftig avfall midt i dette. 

 

Et deponi for farlig avfall:

 • Midt i norsk nasjonalromantisk natur.
 • Ved fjorden rett ovenfor øko-kommunen Tingvoll. 
 • Midt i matfatet på en rekke nye grønne næringer. 
 • Ved fjorden hvor reiselivet blomster i vekst, 
 • Ved en av landets viktigste fjorder for lakserogn og lakseoppdrett.


Sikkerhets-risiko


 

Ekspertene, som deltar på idealistisk grunnlag, har så langt pekt på en rekke ting som kan gå ‘galt’ og som innebærer en betydelig risiko for at etablering av et slikt deponi kan påføre innbyggerne langs fjorden helsefarlige konsekvenser.

NGU’s rapport fra 2015 er svært kritisk til gamle Rausand gruver som deponi og knytter usikkerhet til bergkvaliteten på eventuelle nye berghaller. Det er risiko for gassutslipp, berget er til dels dårlig egnet. Det pekes på fare for forurensing av grunnvannet og videre ut i fjorden. Dagens skog som er død, er forårsaket av ammoniakk og vil kunne bli forverret, og vil sette beiteområdene under press. Det er dårlig egnet tomt for bygging av kai, og gammel forurensning vil kunne ‘løftes’. 

 

 • Grunnvann vil trenge inn i deponiet og det er stor fare for lekkasjer og forurensing av grunnvannet og videre ut i fjorden.
 • Gass kan sive ut og forurense vannkilden i Nesset kommune.
 • Dagens skogsdød i Raudsand-området forårsaket av ammoniakk kan bli ytterligere forverret.
 • Risiko for utslepp til fjorden under behandling/ lasting/lossing.
 • Risiko å frakte radioaktivt avfall langs kysten vår fra inn- og utland.
 • Bergkvaliteten er uegnet for lagring av farlig avfall. 
 • Lagringstiden er ”uendelig” (1000 vis av år).

  Kilder: Vår ekspertgruppe av geologer, kjemiingeniører og bergverksfolk.